Skip to content

Ieškomas RTO Lithuania vadovas

Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacija (RTO Lithuania) skelbia viešą konkursą asociacijos vadovo pareigoms užimti!

RTO Lithuania pagrindinis tikslas apjungti mokslo institucijas, generuojančias mokslo žinias, galinčias sukurti naujas rinkas  pramonei 5-10 metų laikotarpiui fizikos, chemijos, energetikos (įskaitant energetikos ekonomiką), technikos, nanotechnologijų, inovatyvios medicinos, gamtos ir žemės ūkio mokslų srityse, siekiant paversti gautas mokslines žinias į aukštos pridėtinės vertės produktus ir į juos gaminančias įmones tuo būdu skatinant aukštųjų technologijų pramonės vystymąsi šalyje ir pasaulyje.

Pretenduoti tapti asociacijos vadovu gali asmenys turintys ne mažesnę kaip penkerių metų technologijų perdavimo patirtį (nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu) ir ne mažesnę kaip dešimties metų vadovavimo patirtį. Savo CV galite siųsti arba el. paštu info@rtolithuania.com, arba pristatyti gyvai į Saulėtekio al. 3 (FTMC) iki vasario 21 d. Su atrinktais kandidatais bus vykdomas pokalbis (planuojama paskutinę vasario arba pirmą kovo savaitėmis), apie jį kandidatai bus informuojami asmeniškai.

Pagal RTO Lithuania įstatus vadovas atsako už:

 • Asociacijos veiklos organizavimą;
 • metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 • Asociacijos duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
 • šių įstatų nustatytais atvejais – visuotinių susirinkimų sušaukimą, jų darbotvarkės sudarymą, visos reikiamos medžiagos darbotvarkės klausimams svarstyti pateikimą;
 • pranešimą Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;
 • kitų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir Asociacijos vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
 • Direktorius taip pat atlieka šias funkcijas:
 • priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
 • skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
 • organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
 • skirsto lėšas labdarai ir paramai;
 • savarankiškai sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti visuotinio susirinkimo bei valdymo tarybos kompetencijai.